Menu

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost 94 MINUTES s.r.o., se sídlem Horská 12, 616 00 Brno, IČ: 60708425, DIČ: CZ60708425, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u KS Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka č. 15358, provozovatel webových stránkek http://www.94minutes.cz a http://eshop.94minutes.cz (dále jen „webová stránka“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V tomto dokumentu Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás na této webové stránce shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Ochrana osobních údajů

1. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v této Informaci uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • adresu elektronického kontaktu – e-mail
 • informaci o Vaší IP adrese
 • informace poskytnuté z cookies
 • údaje v partnerských programech (statusy, body, bonusy).
 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován.

2. Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme (účel a právní základ zpracování).

Některé údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, popř. telefon) Vámi poskytnuté ve formuláři na našich webových stránkách, a to pro účely vypracování nabídky na Vámi zaslanou poptávku
 • doplňující identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím našich webových stránek a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. doplňující informace, které poskytnete před uzavřením smlouvy ve formuláři pro usnadnění následného uzavření smlouvy)
 • Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem nákupu pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely reklamace)
 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.)
 • vyřízení Vašich dotazů, podnětů a poskytnutí informace o produktech a službách naší společnosti
 • vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu
 • doručování zásilek dle plnění smlouvy

Pro zpracování některých údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete:

 • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,
 • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)
 • individualizace nabídky služeb a produktů, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a cookies
 • profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých nákupů, preferencí, chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a produktů a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb
 • za účelem zlepšení a rozvoje našich služeb a produktů prostřednictvím Vašich názorů v rámci dotazníků, anket, diskuzí, kdy sbíráme Vaši e-mailovou adresu, případně jiné údaje, které nám poskytnete
 • pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků
 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

3. Jak údaje získáváme

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Facebook, Google Analytics, apod.).

4. Jak údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

5. Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, v případě souhlasu dále dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán, případně nedojde-li k ukončení zpracování ze zákonných důvodů.

Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány nejdéle po dobu 5 let.

6. Jak údaje chráníme?

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou vázáni důvěrností a dodržováním všech platných zákonů na ochranu osobních údajů.

Podnikáme všechny nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň bezpečnosti a chránili Vaše data, která spravujeme, obzvlášť před riziky nechtěného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, změny, neoprávněného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu. V závislosti na technologickém pokroku naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme.

Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. S kým údaje sdílíme

Údaje sdílíme z níže vymezených důvodů s dále uvedenými kategoriemi příjemců:

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností např. s daňoví poradci, účetní, advokáti atd.
 • externí subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s námi, a to zejména:
 • dopravci, doručitelé, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží.
 • poskytovatelé on-line platebních služeb za účelem provedení bezhotovostní platby za naše zboží a služby
 • poskytovatelé DTP, grafických, tiskových, knihařských a obdobných služeb za uvedeným účelem
 • společnosti zajišťující marketingové služby
 • poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování služeb naší společnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasílání obchodních sdělení apod.)
 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny.
 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.

8. Jaká Vám garantujeme práva

Máte zejména právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • na opravu údajů
 • na výmaz údajů
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • vznášet námitky proti zpracování
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese info@94minutes.cz

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

10. IP adresy, logovací soubory, cookies

IP adresy

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Webserver ukládá celé IP adresy pro případ vyžádání součinnosti např. s PČR apod. Webaplikace k nim nemá přístup.

Logovací soubory

Webserver a netflow logují a uládají přístup, IP adresu a čas po dobu 2 let. Logování slouží k servisním účelům, zvláště k detekci a odstraňování problémů v systému. Přístup nemá uživatel ani webserver s aplikací.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a pro přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.

Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie třetích stran

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií, které vám na tomto webu zobrazují naše nejnovější příspěvky z příslušné sociální sítě. Některé cookie umožňují uživatelům přihlášeným ke svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Používáme k tomu sociální zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Nechcete-li, aby provozovatel sociálních sítí shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.

Používáme sociální zásuvné moduly těchto sociálních sítí:

sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook, Inc. Více informací v prohlášení Facebooku o ochraně dat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

11. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

Poptávkový formulář